Sonic Shuffle

• Title Screen
• Opening Demo
• Main Menu
• Game/Manual Menu
• Main Menu
• Credits